רעיון לפרשת שופטים: השלטון בישראל... הטוב הוא?

מפרשי המקרא מתלבטים בעצם המלכת שלטון על ישראל. שהנה בפרשתינו אנו מוצאים לכאורה מצווה למנות מלך בישראל "שום תשים עליך מלך" (י"ז ט"ו), ומצד שני מוצאים אנו בימי שמואל הנביא כאשר בני ישראל מבקשים לשים עליהם מלך, עונה להם שמואל: "ודעו וראו כי רעתכם רבה... לשאול לכם מלך". ואף הקב"ה אומר לשמואל: "כי אותי מאסו ממלוך עליהם", וא"כ צריך להבין האם מלוכה ושלטון טובים לעם ישראל או חלילה זו מאיסה בקב"ה?

ויתכן כי בשינוי מילה אחת קטנה טמון ההבדל הגדול. בפרשתינו נאמר "שום תשים עליך מלך". ולעומת זאת בשמואל מבקשים בני ישראל "שימה לנו מלך", ואף הוסיפו "לשופטינו ככל הגויים". ועל זה קוצף שמואל ככתוב: "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו". ומה ההבדל הטמון בין שתי הבקשות שלכאורה נראות דומות ושוות???

אם נחשוב לעצמנו לשם מה צריך להמליך מלך על העם, נגיע לשתי אפשרויות. האחת - כמו שאמרו לנו חז"ל: "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו", שהמלך ע"י כוחו ושליטתו ישליט סדר בממלכתו. והשנייה - שהמלך יגשים את רצון העם ויקבע חוקים על פי רוח העם. וההבדל ביניהם ברור לחלוטין. בעוד שהמלך מהסוג הראשון בבואו לחוק את חוקי המדינה אינו תלוי במחשבות העם, ויקבע חוקים אשר יטילו את אימתו עליהם ובכך ינהג את העם בדרך הטוב, המלך מן הסוג השני אשר הינו רך כקנה וכל חוקיו מחוקקים על פי העם שמתחתיו, במקרה זה מורא העם על המלך ואיש את רעהו חיים בלעו.

כאשר עם ישראל בא לשים עליו מלך - כוונת התורה במצוה זו היא שימת מלך אשר ישלוט בעם ויובילם בדרך התורה ותהיה יראתו עליהם - מלך כזה מצוה מן התורה לשים עלינו. אך כשעם ישראל בא לפני שמואל ובפיו בקשה "שימה לנו מלך" - וכוונתם היתה כי המלך יתערב בענייני המשפט דבר הנתון ביד בתי הדין הרבניים, וזאת כדי שעל ידי החוקה יוכל להגמיש קצת את החוקים הנוקשים הקיימים בבתי הדין, על זה צועק הקב"ה "כי אותי מאסו"...

בימים אלו שהמתיחות הביטחונית גוברת, המצב הכלכלי לא יציב, ונבחרי הציבור לא דואגים לשולחיהם ולא ממלאים את מחויבותם, כל שנשאר לנו זה להתפלל לה' "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה", ושבמהרה תכונן מלכות בית דוד בבנין בית המקדש במהרה בימנו אמן.

ערב שבת שלום!

רעיון לפרשת ואתחנן: יראת התלמידי חכמים

הגמרא במסכת בבא קמא (מא, ע"ב) מביאה: שמעון העמסוני היה דורש את כל "אתין" שבתורה, (כל מקום שכתוב המילה "את" היה דורש ולומד ממנה דבר מה). כיון שהגיע ל"את ה' אלוקיך תירא", חזר בו מדרשותיו. שהרי איזה אדם בעולם אפשר לדמות את היראה מפניו כמו מפני הקב"ה, ומכיוון שלא מצא דרשה ל"את" הזו, חזר בו מכל חידושיו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: "את ה' אלוקיך תירא – לרבות תלמידי חכמים". שאף מפניהם צריך לפחד כמו שמפחדים מפני הקב"ה.

וכדי להבין את דברי רבי עקיבא, מנין למד לכלול את יראת התלמידי חכמים עם יראת ה', המשיל על כך המגיד מדובנא משל: עני עיוור שהיה מחזר על הפתחים ומקבץ נדבות להשביע את רעבונו. אך מאחר ואנשי עירו היו בני המעמד הבינוני ומטה, ובמצב הכלכלי של היום בקושי רב היה בידם לכלכל את בני ביתם, לא היה בידם לתת לאותו עני מסכן מספיק צדקה כדי שיוכל להחיות את נפשו. כשהבין העני את מצבו החליט לנסוע למדינה אחרת בה גרים אנשים בעלי אמצעים אשר יוכלו לתת לו צדקה שתפרנס אותו בכבוד.

ניגש העני אל המשרד האחראי על מתן האישורים למעבר הגבול, והוציא לעצמו ויזה. מכיון שהיה העני עיוור, לקח עמו אדם שיעזור לו בהליכה מעיר לעיר. כאשר הגיע למעבר הגבול ביקשו ממנו השומרים את האישור למעבר, ואכן הציג העני את הויזה שבידו. פתחו לפניו השומרים את השער לעבור, אך לבן הלויה לא נתנו לעבור, שהרי לא היה בידו אישור מעבר.

אמר להם העני: האישור שלי הוא אף האישור שלו. הכיצד? הראה להם העני כי באישורו כתוב: "פלוני העני העיוור נתונה לו רשות לנסוע מעיר לעיר וממדינה למדינה". והלא אני עיוור ואינני מסוגל ללכת לבדי, ואם כן בודאי כוונת האישור לתת רשות אף למוליך אותי ללכת איתי.

והנמשל: כיון שהתורה אומרת "את ה' אלוקיך תירא", והלא אדם פשוט נחשב כעיוור שאינו יודע ואינו מסוגל למצוא את הדרך הנכונה בעבודת ה' ויראתו, ועל כרחך עלינו ליראה אף מהתלמידי חכמים המלמדים את האדם את דרכי היראה, שאם לא כן איך נשיג את יראת ה'...

וכמו שאמרנו שמפסוק זה לומד רבי עקיבא "את ה' אלוקיך תירא – "את" לרבות תלמידי חכמים", שאף מהתלמידי חכמים חובה עלינו לפחד ולהיזהר מקפידתם כמו שמפחדים מהקב"ה. ועד כמה יש להיזהר שלא לזלזל ח"ו בתלמידי חכמים, ניתן ללמוד מהקושיא הבאה:  שהנה כותבת לנו המשנה בפרקי אבות (פ"ד, מ"ז): "ומשתמש בתגא, חלף". שמי שמשתמש ונהנה מכתרה של תורה ודורש כבוד בעבור זה שזכה להיות מיושבי בית המדרש וללמוד תורה, סופו שיחלוף מהעולם. אך מנגד אנחנו מוצאים את דברי הגמרא במסכת נדרים (סב, ע"א) שכותבת: "שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידע ליה, דכתיב 'ועבדך ירא את ה' מנעוריו'". פירוש דברי הגמרא: שמותר לו לאדם להודיע על עצמו שהוא תלמיד חכם במקום שלא מכירים אותו כדי שיכבדו אותו. ולכאורה הדברים סותרים זה לזה? ועל כך כותב הרא"ש: הטעם שמותר לו להכריז על כך שהוא תלמיד חכם, "כדי שלא יזלזלו בכבוד תורתו, ויענשו".

המתבונן בדברינו מוצא בהם חידוש גדול. שהרי אל אף שהאנשים באותו המקום לא מכירים אותו שהוא תלמיד חכם בכל מקרה אם יזלזלו בו או יפגעו בכבודו יענשו על כך, כי גם זלזול בשוגג בכבוד התורה גוררת אחריה עונש כמו שכתב הרא"ש, כי במציאות נפגע כבוד התורה.

ערב שבת שלום!

רעיון לפרשת דברים: חוכמת הדיין

משה רבנו בהוכיחו את בני ישראל מצווה אותם לעשות משפט צדק בין איש לאחיו, וידוע הדבר שכדי לעשות משפט צדק, פעמים רבות הדבר קשה מאוד, והדיין היושב על הדין צריך לנקוט בחוכמה רבה כדי להוציא את הצדק לאור. על חוכמה זו מפורסם המעשה בבעל ה"נודע ביהודה" שהיה ידוע בגאונותו בתורה, חכם וחריף מאוד. פעם אחת נכנסו לבית דינו שני אנשים, אחד בלבוש עגלון פשוט, ואילו השני בלבוש מהודר כשל סוחר עשיר.

עמד העגלון והתחיל לספר בבכי: אני סוחר תבואות הגר בעיר פלונית, ושכרתי עגלון מעירי שיובילני אל השוק בפראג. באמצע הדרך כשעברנו בתוך יער עבות התנפל עלי העגלון, וכפה עלי להוריד את בגדי ולתת לו את כל כספי, ולא זו בלבד אלא אף הלביש אותי בבגדיו והכריח אותי לשבת במקומו ולהוביל את הסוס לעבר העיר פראג. כשהגענו לפראג החל העגלון להתנהג כסוחר גדול ולבזבז את כספי, ואילו אותי הוא זרק ללא פרוטה בכיסי. ניסתי לספר את מעשה הגזילה לאנשי המקום אך כולם ביזו אותי, ורק לאחר תחנונים מרובים ובכי מר הצלחתי לעורר את רחמי האנשים שיאלצו את הגזלן לבוא איתי לדין תורה.

פנה הרב אל הסוחר, ושאלו "מה בפיך"? ענה הלא: וכי מה אומר? עיני הרב רואות... מסכן היהודי הזה, קפץ עליו השגעון... ברגע שהגענו לעיר פראג החל לרדוף אחרי ברחובות ולדרוש את כספי, ואינני יודע כיצד להחלץ ממנו. החל הרב לחקור את השנים בנסיון למצוא סדק בטענות האחד מהם, אך שניהם היו עקשים בדעתם ולא ניתן היה להגיע לחקר האמת.

לאחר שעה קלה, שלח אותם הרב לדרכם, וציוה עליהם להגיע מחר בבוקר אל בית הדין ואז יפסוק את דינם. משהלכו בעלי הדין לדרכם, קרא הרב לשמשו וציוה עליו שכאשר יגיעו השנים למחרת אל בית הדין לא יתן להם להכנס לחדרו בשום  פנים ואופן. ואכן למחרת כשהתיצבו השנים בבית הדין ובקשו להכנס אל הרב, ביקש מהם השמש להמתין. עברה מחצית השעה... חלפה שעה... ואין השמש מכניס אותם אל הרב. חלפו כבר שעתיים ושלוש, והנתבע החל לאבד את סבלנותו. הוא ניגש לשמש ומנסה לשלשל לכיסו כמה מטבעות כדי שיקצר את התהליכים ויתן לו להכנס אל הרב, אך השמש מחזירו למקומו ומבקש ממנו להמתין בסבלנות.

הגיע שעת הצהרים ושני בעלי הדין יושבים על קוצים, ונפשם יוצאת מהצמא והרעב. מהחדר הם שומעים את הרב לומד בשמחה ומטייל להנאתו תוך כדי לימוד,אך הם אינם מבינים מדוע אינם נקראים פנימה, אולי נשכח מהרב כל הדיון!? כאשר הגיע המתח לשיאו, פתח פתאום הרב את חדרו וקרא בקול רם: העגלון, היכנס! האיש שהיה לבוש כסוחר אמיד קם ממקומו ורץ אל החדר, ואילו השני שהיה לבוש בבגדי העגלון הפשוטים נשאר יושב על מקומו. ברגע זה בבת אחת נתברר, מיהו העגלון ומי הסוחר....

ערב שבת שלום!

רעיון לפרשת מסעי: הניצוץ היהודי

בתקופה זו תופס מקום מיוחד בלב עם ישראל כל ענין חורבן בית המקדש, ועל ההפסד הגדול באובדנו. אך בתוך כל אותה תקופה שחורה וקשה שעברו בני ישראל, ואולי דווקא בתקופות כאלה מתגלים אותם ניצוצות החבויים בקרב כל יהודי, ואפילו הרחוק ביותר מהתורה.

המדרש בילקוט שמעוני (בראשית קטו) מספר על יוסף משיתא. שבשעה שרצו חילי הקיסר להכנס ולבזוז את בית המקדש פחדו להכנס לתוך ההיכל מגודל קדושת המקום. חשבו ביניהם והחליטו, להכניס יהודי לפניהם אשר יתחיל בביזת בית המקדש, ובכך תרד הקדושה מהמקום. חיפשו ומצאו את יוסף משיתא שהיה מהמר כפיתי, איש מוג לב, שפל ונבזה אשר הסכים להכנס לבית המקדש, תוך הבטחה מהחילים שכל חפץ שיוציא מתוך המקדש יהיה שלו.

נכנס יוסי משיתא לבית המקדש ויצא כשעל כתפו מנורת הזהב. כשראו החילים את המנורה חזרו בהם מהבטחתם בטענה כי מנורה כזו אין מקומה אצל אדם פשוט אלא בהיכלו של הקיסר. ועל כן ביקשו מיוסי משיתא שיחזור שוב לתוך בית המקדש ויוציא חפץ אחר שיהיה בשבילו. אך כעת לא הסכים יוסי לחזור שוב לבית המקדש פעם נוספת. ניסו החילים לשכנעו, ואף אמרו לו שיפתרו אותו מהמיסים למשך שלוש שנים, אך לא הסכים. סירובו זה העלה את הרצון בקרבם להכריח אותו להכנס שוב לבית המקדש...

לשאלתם מדוע הוא אינו נכנס שוב לבית המקדש? ענה יוסי משיתא: "לא די שהכעסתי את אלוקי פעם אחת, אכעיסנו פעם שניה!?! כשראו החילים ששום דבר לא משכנע את יוסי משיתא לשוב ולהכנס לבית המקדש בפעם השניה, לקחוהו והניחוהו בתוך מלחציים של נגרים והיו מנסרים את גופו במסור. והיה יוסי משיתא צווח ואומר: "וואי לי שהכעסתי את בוראי, וואי לי שהכעסתי את בוראי".

אותו יוסי משיתא שאך לפני כמה דקות עשה את הדבר השפל ביותר, נכנס לתוך בית המקדש כדי לבזוז את היכל ה' ויוצא כשמנורת הזהב על כתפו כדי לקחת אותה הביתה, באותם רגעים שהוא נמצא בתוך המקום המקודש ביותר לעם ישראל, נדלק בו אותו ניצוץ יהודי החבוי בכל אדם והופך למדורת ענק, עד כדי כך שיסוי משיתא מוכן לסבול יסורים קשים שמנסרים את גופו במסור של נגרים, ובאותם רגעים של כאב כשיסוי גונח וצועק מעוצמת הכאב, הוא לא בוכה על הכאבים ועל מר גורלו... אלא הוא צועק מעמקי ליבו, מעמקי הלב היהודי הלב בו פועם הניצוץ הקדוש במלוא עוזו... "אוי לי שהכעסתי את אלוקי, אוי לי שהכעסתי את אלוקי".

ערב שבת שלום!

רעיון לפרשת מטות

"וידבר משה אל ראשי המטות... איש כי ידור נדר לה' וכו'" (ל, ב)

רש"י במקום מבאר מדוע דיבר משה אל ראשי בני ישראל בדוקא את ענין הפרת הנדרים יותר משאר המצוות, משום "שהפרת נדרים ביחיד מומחה". שכידוע מי שנודר נדר, הולך אצל החכם והוא מתיר לו את נדרו. ודי בחכם אחד, להבדיל מהפרת נדר בפני אחרים שאינם רבנים שצריכים ג' אנשים להפרה. כשרצה פעם המהרי"ל דיסקין שצ"ל להמחיש לתלמידיו מה הכוונה שהתרת נדרים  בפני יחיד מומחה, ולמה דווקא צריך מומחה, היה מספר את הסיפור הבא:

כשישב אבי הגאון רבי בנימין דיסקין על כס הרבנות בלומז'ה, בא פעם אחת אדם צדיק ופרוש אל העיר אשר הפריש עצמו מכל הרגלי העולם, ובא וישב בבית הכנסת ונדר כי לא יצא מפתח בית הכנסת כל חייו, וישב ויהגה בתורה יומם ולילה. דבר זה גרם צער רב לבני העיר שהיו דואגים לשלומו ובריאותו והביאו לו מידי יום ביומו אוכל ושתיה לבית הכנסת, ובמיוחד בימי השבת בהם היה בעיה לטלטל בעיר מאחר ולא היה עירוב בעיר.

יום אחד הגיע הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל לעיר לומז'ה להשתתף בשמחת אחד מצאצאיו, ובא לבקר את פני אבי המרא דאתרא. ישבו שני התלמידי חכמים ודברו בדברי תורה, ואף בשיחת חולין של תלמידי חכמים, ותוך כדי שיחה סיפר הרב לרבי עקיבא אייגר על אותו תלמיד חכם היושב בבית הכנסת ומקדיש כל חייו ללימוד התורה, ואף על נדרו של אותו תלמיד חכם סיפר הרב. כששמע זאת רבי עקיבא אייגר אמר לאבא: אם יש כזה תלמיד חכם בעירכם, הלא מן הראוי ללכת ולהקביל פניו בבית המדרש, וברצוני שכבוד המרא דאתרא יתלווה אלי לבית המדרש. וכך עשו... מיד יצאו לכיוון בית המדרש, וכיוון שראו זאת בני העיר נתקבצו ובאו כולם אחרי גדולי התורה לכיוון בית המדרש.

כשבאו לבית המדרש, אמר רבי עקיבא לאותו תלמיד חכם: שמעתי כי מר בן תורה וחפצתי לראותו, אבל מאחר שאינך יכול לצאת מבית המדרש בגלל נדרך, טרחתי ובאתי לכאן. הצטער אותו תלמיד חכם על הטורח הרב שגרם לגדולי הדור ולכל בני העיר, ואמר: אוי לי כי הטרחתי את כבוד תורתכם. אמר לו רבי עקיבא: ואילו היית יודע שכך יהיה, כלום היית נודר? אמר הת"ח: חלילה וחס, ודאי שהייתי מעדיף לרוץ כצבי להקביל פני כבוד הרב. מיד הכריז רבי עקיבא: "מותר לך, מותר לך, מותר לך", וכל העם ענה: "מותר לך, מותר לך, מותר לך", וכך התירו לו את נדרו.

סיים המהרי"ל דיסקין ואמר: בואו וראו עד כמה נכונים דברי חז"ל שאמרו: "הפרת נדרים ביחיד מומחה"! כי תארו לעצמכם מה היה קורה אילו היה רבי עקיבא אייגר קורא לשליח שילך וישכנע את אותו פרוש להתיר את נדרו, ודאי שהיה הפרוש עומד בדעתו ומכריז כי "נדר זה נדר" וצריך לקיימו, וכי כל רצונו להיות פרוש מחיי העולם הזה. אך רבי עקיבא אייגר - אותו היחיד מומחה - הבין עם מי יש לו עסק, ובצורה עקיפה עשה את אשר עשה, ובכך הביא את אותו פרוש להתיר את נדרו, ולהוריד מהעול שנפל על תושבי לומז'ה.

ערב שבת שלום ומבורך!

רעיון לפרשת פנחס: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו

ה"חפץ חיים" לומד מפרשתנו את מה שאומרים חז"ל "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו", מהפסוק "ליצר משפחת היצרי, לשלם משפחת השלמי" (כו, מט), וכך כותב החפץ חיים: "ליצר" - מי שהולך אחר תאוותיו של היצר הרע, "משפחת היצרי" - מיד הוא מוצא סביבו את כל משפחתו של היצר הרע, וכולם מוכנים לסייע לו ולהוליכו בדרך הזו. כנגד זה, "לשלם" - מי שמבקש את השלמות ואת הטוב, "משפחת השלמי" - הוא מוצא סביבו משפחה של שלמים, חברה של שלמים ויראים. שכן 'בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו'".

המדרש בפרשת שמיני מביא סיפור הממחיש עד כמה נכונים דברי חז"ל הנ"ל: מעשה בשיכור אחד שאהב מאוד לשתות יין, וכל כך היה תאב ליין עד כדי כך שמכר את כל רכושו ואת ביתו כדי לקנות לעצמו כוסית יין. בניו ובנותיו כל כך התביישו מאביהם השיכור, ולא ידעו את נפשם מרוב צער, וטכסו עצה מה לעשות באביהם השיכור? מה יגרום לו להבין את חומרת מצבו?

פעם אחת כשראו שיכור מתנדנד ברחוב, הביאו את אביהם כדי שיראה כיצד הוא נראה בשעת שכרותו, אך במקום שיבין את המסר, ניגש אביהם לשכור ושאלו מהיכן השיג יין כל כך משובח?! ראו זאת בניו והחליטו שכדי ללמד את אביהם דרך חיים, בפעם הבאה שהוא ישתכר יקחו את מיטתו ויניחו אותה בבית הקברות, וחשבו שאולי על ידי כך יפשפש במעשיו, ויזיר עצמו מן היין. וכך עשו, נטלו את מיטתו והניחוה במערה שבבית הקברות.

למחרת הבוקר הגיעו לעיר סוחרי יין כדי למכור את מרכולתם בעיר, ועוד לפני שנכנסו לעיר יצאו לקראתם תושבים והזהירו אותם מפני אנשי המכס המסתובבים בעיר, המחרימים כל סחורה שהובאה שלא כחוק. נכנסו הסוחרים לבית הקברות והחביאו את חביות היין במערה המצויה שם, מתוך מחשבה לשוב ולקחת את סחורתם לאחר שיסתלקו המוכסים מהעיר.

כשהתעורר השיכור לא היה גבול לשמחתו... מצא את עצמו בתוך מערה מלאה בחביות יין משובח וכל מה שנשאר לו זה רק לפתוח את הברז ולשתות יין כאוות נפשו. וכך שתה והשתכר, ישן קצת והתעורר. שתה שוב והשתכר וכו' וכו'

עברו שלושה ימים, ובניו של השיכור החליטו לבוא ולבדוק מה עלה בגורל אביהם, בליבם כבר עלתה התקווה שאולי שלושה ימים ללא יין יגרמו לאביהם להבין את חומרת מעשיו, אך מיד כשנכנסו למערה ראו את הלא יאומן... כל המערה מלאה בחביות יין, ואביהם שוכב בין החביות שיכור כלוט, וכך היבנו הבנים כי "בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו", וגם בבית הקברות ידאגו לו ליין.

ערב שבת שלום ומבורך!

רעיון לפרשת בלק: ניצול הכוחות כראוי

סיפר הגאון הצדיק רבי יענקלה גלינסקי שליט"א, שכשהיה לומד בישיבת נובהרדוק היה מסביר הסבא מנובהרדוק את ענין בלעם כך: היה פעם שמש נאמן שניקה את בית הכנסת בשעת לילה מאוחרת. והנה לפתע מבחין הגבאי בגנב העיר שנכנס לבית הכנסת. הגנב לא הבחין בגבאי, וכך החליט הגבאי להסתתר ולתפוס את הגנב על חם בשעת הגניבה. והנה רואה הגבאי כיצד הגנב ניגש לארון הקודש, מנשק את הפרוכת ומתחיל לבכות!!!

הגבאי לא הבין מה קרה, אולי יש לגנב בן חולה בביתו או שמא קרה לו אסון אחר. וכך מחליט הגבאי לחכות בסבלנות ולשמוע את תפילת הגנב. והנה שומע הגבאי כיצד מבקש הגנב מהקב"ה: "ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש!!!". מיד כשגמר הגנב את תפילתו, לא יכל הגבאי להתאפק ויצא ממקומו. תפס הגבאי בבגדי הגנב ואמר לו: רבי יהודי, אף אחד לא נמצא כאן, אלא רק אני ואתה. שמעתי את תפילתך ורוצה אני בבקשה שתסביר לי לשם מה חסרה לך רוח הקודש???

ענה לו הגנב: מה אתה לא מבין?! וכי אינך יודע כמה קשה ביום חורפי לפרוץ לבית כשהוא סגור ומסוגר, אני ממש מוסר את נפשי להכנס לתוכו. ולאחר שאני כבר מצליח להכנס, כל הזמן בו אני מחפש ומגשש באפילה אחר הכסף של בעל הבית מתוך פחד ואימה שלא אתפס, רק אנשים בודדים מסוגלים לעמוד בפחד הזה. אילו רק היה לי רוח הקודש והייתי יודע היכן נמצאת הכספת של בעל הבית, הייתי חוסך לעצמי את כל הצער והמתח הזה.

סיים הסבא מנובהרדוק ואמר: אותו הדבר בלעם... הוא זכה לדבר עם הקב"ה, הוא זכה שה' שם את דבריו בפיו, הוא זכה לנבואה ורוח הקודש!!! אבל מה הוא עושה עם זה? מקלל! במקום לנצל את הכוחות שיש בידו כדי לזכות בדרגות עליונות ונשגבות, הולך ומוכר את נבואתו תמורת בצע כסף מבלק, כאותו הגנב שרוצה רוח הקודש כדי לגנוב.

כמה מוסר השכל עלינו ללמוד מהגנב ומבלעם... לכל אחד ואחד ישנם כוחות שקיבל מהקב"ה ועלינו לדעת לנצל את הכוחות שנתנו לנו בצורה הנכונה והראויה, ולא ללכת בדרכי בלעם שזכה להשראה מלמעלה, אך לא ידע לקחת את כוחותיו למקום הנכון והראוי. (מתוך עלון "פנינים" שנת תשס"ח)

ערב שבת שלום!
 

הרב אבינר